Informace

________________________________________________________________________________________________________________________

Volná místa na mše svaté 

Od pondělí 25. května jsou povolené bohoslužby a náboženské obřady za účasti 300 osob.

Č. Kostelec – zatím zkusíme limit 180 osob, protože nadále se má dodržovat rozestup dvou metrů od lidí, kteří nežijí v jedné domácnosti. Prosíme, abyste co nejvíce využili celý prostor kostela. Zároveň počítáme se zprovozněním i venkovního reproduktoru směrem k zahradě. Oproti běžnému režimu jsme přidali mši sv. v neděli v 11:00. Je nutné se přihlašovat pouze na nedělní mše sv. Ostatní bohoslužby jsou přístupné bez rezervace. Pro rezervaci prosíme využívejte formulář na farním webu (na hlavní stránce vpravo nahoře), popř. se přihlašujte přes své příbuzné a známé, kteří mají přístup k internetu. Pouze vy (a kněží) uvidíte jména, která jste přihlásili. Můžete se také odhlásit. Kromě jáhnů, kostelníků a varhaníků se prosíme přihlašujte všichni (i případní ministranti, kterých může být u oltáře nejvíc 8). Každý se již může osobně účastnit mše sv. denně.

Boušín – limit je 75 osob. Kdo dřív přijde, ten se dostane.

H. Radechová – mše sv. jsou již volně přístupné. Ti, kdo se nevejdou do kaple, budou muset stát venku přede dveřmi.

Okolí – v sobotu večer a v neděli je také možné využít mše sv. v okolí, které nejsou tolik navštěvované, např. v sobotu v 17:00 (Hronov), v neděli v 8:00 (Úpice), v 9:45 (V. Poříčí), v 10:00 (Batňovice), v 11:15 (Stárkov). P. Ladislav Hojný upozorňuje, že v M. Svatoňovicích a Rtyni je vzhledem k velikosti kostelů plno.

Nadále platí dispenz diecézního biskupa od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě pro všechny věřící. Rozhodnutím diecézního biskupa splňuje věřící účastí na kterékoliv bohoslužbě v týdnu nedělní povinnost účasti na mši svaté.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________

                 INFORMACE PRO FARNÍKY

*       Ruší se – všechny mše svaté, společné pobožnosti (tzn. všechny křížové cesty v kostelích i kaplích), duchovní obnova (plánovaná na 20. – 21. 3.), modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a ostatních veřejných prostorách, tzn. také výuka náboženství, zkoušky chrámového sboru, společenství farníků, mládeže, manželů…

 

*       Mše svaté – kněží budou sloužit mše svaté soukromě, tedy bez účasti lidu a na úmysly, na které by byly slouženy veřejně v Č. Kostelci, v H. Radechové a na Boušíně. Tyto mše svaté budou přenášeny na webu farnosti Č. Kostelec www.farnostck.cz. Časy bohoslužeb: pondělí 18:00, úterý 7:00, středa 18:00, čtvrtek 18:00, pátek 18:00, sobota 7:00 a neděle 9:00. Další nabídka on-line přenosů bohoslužeb je na www.mseonline.cz.

 

*       Péče o nemocné – pokud se někomu výrazně zhorší zdravotní stav, ať se nebojí zavolat kněze. Ostatní nemocné a staré lidi nebudeme navštěvovat. Uvidíme, jak dlouho bude trvat nouzový stav, a pak popř. upřesníme změny.

 

*       Úřední hodiny – jsou zrušeny. Pokud budete potřebovat, můžete se kněžím ozvat na mobil nebo na e-mail, P. Miloslav Brhel (728 147 722, milbrhel@gmail.com), P. Jan Lukeš (777 626 984, jenda.lukes@gmail.com).

 

*       Výzva biskupů k modlitbě: Vyzýváme k zachování klidu, k připravenosti pomoci potřebným, a především k modlitbě. Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20:00 v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme alespoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či Korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.

 

*       Pobožnosti – jako farnost se k této výzvě biskupů připojujeme pobožnostmi, které budou přenášeny on-line na webu farnosti Č. Kostelec: v pátek ve 20:00 modlitba křížové cesty a v neděli ve 20:00 adorace Nejsvětější svátosti oltářní. Tyto pobožnosti budou trvat zhruba půl hodiny.

 

Schváleno pastorační radou Č. Kostelec a Boušín dne 13. března 2020.

P. Miloslav Brhel, administrátor farností Č. Kostelec a Boušín

________________________________________________________________________________________________________________________

Závazné rozhodnutí diecézního biskupa

V Hradci Králové dne 12. března 2020

Bratři a sestry v Kristu,

z důvodu rychlého vývoje bezpečnostní situace v souvislosti s vládním vyhlášením stavu nouze, které dnes odpoledne vstoupilo v platnost na celém území České republiky, jsem nucen rozhodnout následov:

I. Závazná pravidla

1.  Od dnešního odpoledne, čtvrtku 12. března t. r., se až do odvolání ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a ostatních veřejných prostorách na území Královéhradecké diecéze. Výjimkou jsou bohoslužby uvnitř stálých komunit (řeholní společenství), jež nemají povahu veřejných shromáždění.

2.  Kněží budou sloužit Mše svaté soukromě, tedy bez účasti lidu a na úmysly, na které by byly slouženy veřejně.

3.  V případě udělování svátostí jednotlivcům, je povolena účast jen nejužšího rodinného kruhu, do vládou stanoveného maximálního počtu účastníků. Totéž pravidlo nechť je aplikováno i na pohřby.

4.  Technicky zdatnější správci farností mohou zajistit přenosy jimi sloužených bohoslužeb prostřednictvím sociálních sítí či jinak, čímž přispějí k tomu, aby farní společenství bylo alespoň takto shromážděno kolem oltáře svého chrámu. Pokud tak neučiní, farníky vhodně informují o jiných on-line přenosech bohoslužeb, jejichž seznam je k nalezení například zde: https://www.mseonline.cz.

5.  Duchovní správce, spolu s oprávněnými pomocníky zajistí pastorační péči o nemocné. Je třeba dbát mimořádných hygienických opatření a Nejsvětější Svátost podávat jen na ruku.

6.  Správci farností mohou vhodným způsobem zpřístupnit chrámy k individuální modlitbě či adoracím jednotlivých věřících, dbaje na to, aby se v nich najednou neshromažďovalo více než 10 osob;

7.  Kropenky u vstupu do kostelů budou viditelně zakryty, aby do nich nikdo nevkládal ruce.

II. Automatický dispenz

Všem věřícím na území Královéhradecké diecéze uděluji dispenz od povinné účasti na nedělní bohoslužbě s výše uvedeným doporučením sledovat přenos z bohoslužby na dálku, včetně duchovního přijímání, a v rámci možností zapojení se do řetězce modliteb. Za mimořádně přínosnou zde považuji modlitbu Růžence s pokornou prosbou za obrácení, za odpuštění hříchů, a za posilu nemocných a těch, kdo o ně pečují.

Toto rozhodnutí nahrazuje všechna má dřívější rozhodnutí ze dne 10. března 2020, vztahující se na věřící i na duchovní.

Bratři a sestry v Kristu,

všem Vám ze srdce žehnám a svěřuji Vás pod mateřskou ochranu Panny Marie. Děkuji Vám za spolupráci a trpělivost při přijetí uvedených omezení a prosím Vás o další duchovní spojení modlitbou.

V Kristu Váš

X Jan Vokál

biskup královéhradecký

 

Drazí věřící,

Dle rozhodnutí pana biskupa se také ve farnosti Č. Kostelec a Boušín až do odvolání ruší všechny bohoslužby, společné pobožnosti (tzn. především křížové cesty), duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a ostatních veřejných prostorách.

Mše svaté bude kněz sloužit soukromě, tedy bez účasti lidu a na úmysly, na které by byly slouženy veřejně. Tyto mše svaté budou přenášeny na webu farnosti Č. Kostelec.

V nejbližší době se setká pastorační rada farnosti, poté zveřejníme další informace.

Všem žehnáme a prosíme o spojení v modlitbě.

o. Miloslav, o. Jan

________________________________________________________________________________________________________________________

Prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. března 2020

Drazí věřící,

v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes Vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků shromáždění, včetně náboženských na 30 osob, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a další církevní akce.

Toto opatření je zcela mimořádné, a vyžaduje si tedy mimořádná řešení. Všichni věřící jsou z tohoto důvodu svými biskupy do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavit v rodinném kruhu. Zůstává zachována možnost individuálního přijetí svátostí v kostelích, které zůstanou v rámci možností otevřeny.

Sledujte rovněž další informace ve svých diecézích, kde budou opatření konkretizována.

Vyzýváme k zachování klidu, k připravenosti pomoci potřebným, a především k modlitbě.

Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo Růžencem.

Žehnáme Vám i Vašim blízkým!

Jménem biskupů České biskupské konference

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK

________________________________________________________________________________________________________________________

Veřejná sbírka

dne 20.ledna 2020 byla za přítomnosti pracovníka OÚ Slatina nad Úpou otevřena pokladnička na veřejnou sbírku a ta obsahovala obnos 10.890,- Kč. Děkujeme všem dárcům.

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Veřejná sbírka

dne 10.dubna 2019 byla za přítomnosti pracovníka OÚ Slatina nad Úpou otevřena pokladnička na veřejnou sbírku a ta obsahovala obnos 11.682,- Kč. Děkujeme všem dárcům.
________________________________________________________________________________________________________________________
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019-2020
Výuka náboženství ve školách je „nepovinný předmět“, žák se přihlásí tím, že přijde na první hodinu a bude zapsán vyučujícím.
Prosíme rodiče, aby dbali, popř.dohlédli na pravidelnou účast a včasný příchod svých dětí na hodinu náboženství.

 

Škola Václava Hejny

třída den čas   katecheta začátek
1. a 2. třída středa 11:50   Mgr. Markéta Vítová  18. 9.
3. třída čtvrtek 12:45   P. Mgr. Jan Lukeš, kaplan  19. 9.
4. a 5. třída středa 12:45   P. Mgr. Jan Lukeš, kaplan  18. 9.
6. A, B, C, D + 7. A pondělí 14:00   Mgr. Marie Matysková 16. 9.
7. B, C, D + 8. B čtvrtek 14.00   Mgr. Marie Matysková 19. 9.
8. C + 9. A, B, C středa 14:00   Mgr. Marie Matysková 18. 9.

Škola Lhota

třída den čas   katecheta začátek
1. a 2. třída pondělí 11:35   Božena Špuláková 30. 9.
3., 4. a 5. třída pondělí 12:25   Božena Špuláková 30. 9.

Seznamovací setkání v pondělí 9. září v uvedených časech.

Škola Horní Kostelec

 třída  den  čas   katecheta začátek
1. a 2. třída úterý 11:45   Mgr. Otakar Regner, trvalý jáhen 17. 9.
3., 4. a 5. třída úterý 12:45   Mgr. Otakar Regner, trvalý jáhen 17. 9.

Škola Olešnice

pátek 13.00    1. a 2. třída   P. Mgr. Jan Lukeš, kaplan;  začátek: 20. 9.

pátek 13.50    3.- 5. třída   P. Mgr. Jan Lukeš, kaplan;  začátek: 20. 9.

Středoškoláci mladší (nižší gymnázium)

Středa na faře 16:30 (začátek 18. 9.), P. Mgr. Miloslav Brhel, administrátor 

Středoškoláci starší

Čtvrtek na faře 18:30 (začátek 19. 9.), P. Mgr. Miloslav Brhel, administrátor 

Speciální základní škola Augustina Bartoše

Středa 12:45, Mgr. Věra Hošková, od 2. 10. (bude upřesněno, zda-li platí)

Mateřská školka Studánka

několikrát do roka setkání s knězem, minulý rok P. Mgr. Jan Lukeš, kaplan

Hospic Anežky České

Pro zaměstnance každých 14 dní v úterý v jídelně ve 14.00, P. Mgr. Jan Lukeš, kaplan

poprvé 24. 9. 2019; pak 8. 10.; pak až za tři týdny!!! 29. 10.; 12. 11.; pak až za tři týdny!!! 3. 12. a 17. 12. 2019  

___________________________________________________________________________________________________________________________

Volby do Pastorační rady Boušín

 Ustanovená na období : 01. března 2019 - 28. února 2023
Zástupci farnosti Boušín :
* Dorota Kozlová
* Marcel Dostál
_________________________________________________________________________________________________________________________
Královéhradecká diecéze má nového generálního vikáře
Mons. Jan Vokálbiskup královéhradecký, jmenoval ve středu 12.12., s účinností ke dni slavnosti Matky Boží 1.1. 2019, novým generálním vikářem královéhradecké diecéze P. Mgr. Jana Paseku, současného biskupského vikáře pro pastoraci. Zároveň se P. Jan Paseka stane moderátorem diecézní kurie a dočasně ještě povede referát pro pastoraci.

Změny nastávají také na pozicích biskupských vikářů pro školství a pro diakonii.

Od 1. ledna 2019 se biskupským vikářem pro školství stává P. ThLic. Prokop Brož, Th.D. a biskupským vikářem pro diakonii Mons. Mgr. Pavel Rousek. Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup, bude vykonávat funkci biskupského vikáře pro duchovní povolání.

Biskup Jan Vokál poděkoval za dlouholetou obětavou službu královéhradecké diecézi oběma dosavadním generálním vikářům – Mons. Josefu Kajnekovi a Mons. Mgr. Josefu Sochovi, který v letošním roce dovršil kanonický věk 75 let. Rovněž vyjádřil svůj vděk Mons. Josefu Suchárovi a P. ICLic. Mgr. Karlu Moravcovi, kteří řadu let zastávali pozice biskupských vikářů pro diakonii a školství a P. Mgr. Ing. Zdeňku Novákovi, dosavadnímu řediteli (moderátorovi) diecézní kurie.

Mgr. Jan Paseka, narozen v roce 1980. V roce 2000 začal svou formaci  v Teologickém konviktu, následně v kněžském semináři v Praze a na Katolické teologické fakultě. V roce 2006 přijal jáhenské svěcení a také svátost kněžství. Jako kaplan působil v Poděbradech (2006 – 2007). V letech 2007 – 2016 byl administrátorem v Chrasti u Chrudimě, od roku 2009 do 2016 administrátorem excurrendo ve Vrbatově Kostelci. V letech 2010 až 2018 doprovázel animátorské kurzy mládeže diecézního centra. Od roku 2011 do 2016 působil jako spirituál Gymnázia Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči. 1. srpna 2016 byl ustanoven rektorem kostela Panny Marie v Hradci Králové a od října 2016 zastává funkci biskupského vikáře pro pastoraci. Je členem kněžské rady a členem sboru poradců královéhradecké diecéze.

ThLic. Prokop Brož, Th.D., narozen v roce 1972. V roce 1990 začal přípravu na kněžské povolání v Teologickém konviktu, poté pokračoval studiem filozofie a teologie na Papežské Lateránské univerzitě v Římě. V roce 1996 byl vysvěcen na jáhna a jako jáhen působil nejprve v Diecézním centru života mládeže Vesmír a poté ve farnosti Polná. V roce 1997 přijal kněžské svěcení a působil nejprve v Nové Pace, poté v Kutné Hoře. V letech 2001–2003 studoval na Papežské univerzitě Gregoriáně licenciátní studium dogmatické teologie. Doktorským studiem pokračoval na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy, které ukončil obhájením disertační práce s názvem Kristus, Duch a jednota církve v dějinách. Ekleziologie Johanna Adama Möhlera. Od roku 2003 do roku 2018 působil na Katolické teologické fakultě jako odborný asistent na katedře systematické teologie, v letech 2010–2018 vedl fakultu jako její děkan. V letech 2007–2018 byl sídelním kanovníkem Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Od 1. září 2018 působí ve své domovské, královéhradecké diecézi jako děkan-farář v Novém Hradci Králové a jako ředitel Diecézního teologického institutu při Biskupství královéhradeckém.

Mons. Mgr. Pavel Rousek, narozen v roce 1953. V letech 1975-1982 absolvoval teologická studia, na kněze byl vysvěcen v roce 1982. Do roku 1992 působil v několika farnostech, na začátku devadesátých let zakládal Diecézní katechetické centrum a Diecézní centrum pro mládež a Diecézní centrum života mládeže Vesmír. V letech 1992-2006 byl pověřený pastorací mládeže a členem Sekce pro mládež ČBK.Absolvoval formaci v kněžské škole hnutí Fokolare v Loppianu v Italii (2006-2007). Od roku 2007 působil jako farář ve Vysokém Veselí, roku 2011 je pověřen duchovní službou v Domácím hospici Duha v Hořicích v Podkrkonoší a v roce 2014 byl ustanoven jičínským okrskovým vikářem. V letošním roce byl jmenován nemocničním kaplanem ve Fakultní nemocnici v Hradci králové a koordinátorem nemocniční duchovní služby ve zdravotnických zařízeních na území diecéze.

_________________________________________________________________________________________________________________________
Veřejná sbírka
dne 5.září 2018 byla za přítomnosti pracovníka OÚ Slatina nad Úpou otevřena pokladnička na veřejnou sbírku a ta obsahovala obnos 10.997,- Kč a 20,- Euro. Děkujeme všem dárcům.
_________________________________________________________________________________________________________________________

 Video z nedělní primice novokněze Jana Lukeše

 
Druhá ukázka videa z nedělní primiční mše konané v Rokytnici nad Jizerou dne 23.září 2018 v kostele sv. Michaela, archanděla
 
_________________________________________________________________________________________________________________________

Video z nedělní primice novokněze Jana Lukeše

První ukázka videa z nedělní primiční mše konané v Rokytnici nad Jizerou dne 23.září 2018 v kostele sv. Michaela, archanděla.
 
_________________________________________________________________________________________________________________________
 

V sobotu 18. srpna 2018 nad ránem zemřel
v hospici v Červeném Kostelci po dlouhé těžké nemoci ,
kterou přijímal jako účast na Kristově utrpení a smrti,

Mons. Marian Lewicki

kněz Arcidiecéze Wrocław, čestný kanovník
Kolegiátní kapituly při kostele Povýšení sv. Kříže v Litomyšli,
emeritní děkan v Polici nad Metují

Narodil se 15. srpna 1957 ve Walbrzychu
a na kněze byl posvěcen 22. května 1982 ve Wrocławi.
Božímu lidu v Královéhradecké diecézi přišel sloužit
mezi prvními z polských kněží v roce 1991,
kdy byl jmenován farním vikářem v Červeném Kostelci.
Po dvou letech mu biskup svěřil vedení této farnosti
a excurrendo farnosti na Boušíně.
Od roku 2000 působil v Polici nad Metují, Bezděkově nad Metují
a Machově. Několik let také spravoval farnost Teplice nad Metují.

Kristovým knězem byl rád a rád přijal i pastýřskou službu
v české církvi, s níž prožíval náročnost evangelizace po roce 1989.
V radosti a s pokorou nesl obtíže kněžského života
a ve stejném duchu přijal v posledních letech Kristův kříž
do své nemoci a předčasného umírání
s vírou a nadějí ve zmrtvýchvstání a život věčný.

R. I. P.

Rozloučíme se s ním při slavení Eucharistie
v sobotu 25. srpna 2018 v 10 hodin
v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Polici nad Metují

a jeho tělo pak uložíme, jak si přál, do kněžského hrobu
na místním hřbitově.

 

Jménem pozůstalých:

kněží a jáhni náchodského vikariátu bratři a ostatní příbuzní

Kolegiátní kapitula v Litomyšli

Biskupství královéhradecké

 _________________________________________________________________________________________________________________________

Cesta světla okolo Olešnice

Video ke shlédnutí zde.    

Foto ke shlédnutí zde

_________________________________________________________________________________________________________________________

NOVÉNA ZA DOBRÉHO PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

 

AUTOREM PŘEDLOHY MODLITBY JE MONS. PROF. PETR PIŤHA

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

Kázání Prof. Piťhy k 01.01.2018

Sestry a bratři, lidé dobří.

Vítám Vás, do chrámu Páně, do nového roku. Jsem rád, že jste šťastně přežili půlnoční silvestrovskou bitvu a doufám, že bez zranění. Jsem taky rád, že jsme – sebe nevyjímám – přišli po dvou, což je neklamné znamení, že už jsme vystřízlivěli. Střízlivost budeme totiž po celý letošní rok velmi potřebovat.

Rok, který dneškem otevíráme, bude náročný. Tím neříkám, že nějak neobvykle nepříjemným. Ale pracný bude. Je to rok velkých výročí. Sto let od konce 1. světové války a vzniku naší moderní samostatnosti, 25. let od rozdělení Československa a vzniku České a Slovenské republiky, což připadá právě na dnešní den, jsou data, která nutí k zamyšlení. Když přehlédneme naše dějiny za uplynutých sto let, můžeme sledovat, jak obtížné je znovu a znovu bojovat za svobodu a jak snadné je ztratit ji. Vždy stálo mnoho životů a utrpení znovu ji získat. Roky 38, 48, 68 jsou varovné.

Jen v roce 89, což budeme slavit napřesrok, nám spadla svoboda takřka z nebe do klína. Oběti pro ni přinesené byly tou dobou skoro zapomenuty, ale seznamy popravených a umučených jsou vyryty do kovu či vytesány do kamene na památnících před věznicemi a jinde a jsou dlouhé. Nicméně, sametová revoluce proběhla bez krveprolití.

Pětadvacáté narozeniny ČR – v pětadvaceti je člověk opravdu dospělý, může mít akademický titul, mít děti. Měl by být zcela samostatný. Je taková naše republika? Co z ní vyrostlo? Jsme nad tím rozpačití a jsme zklamaní jako rodiče, kterým se nevyvedlo dítě, z něhož se tak radovali a skládali do něho tolik očekávání. Přiznejme si, proč to tak dopadlo. Protože chyběla výchova. To my jsme vinni vším, co se nám nelíbí, ale sami to děláme. Je to smutné, ale co s tím?

Věřící člověk se v takových chvílích podívá do Bible. My jsme teď rovněž četli z této moudré knihy knih. Stačí si připomenout, jaký je dnes svátek. I v tom je letošní zlom roku bohatý. Včera byl svátek Svaté rodiny, manželé obnovovali své svatební sliby. Svatební slib, je v podstatě smlouva o založení rodiny, jakési vyhlášením nového domova. Je to jako přijetí ústavy. Jsou přítomni svědkové, u církevní svatby je mezi nimi i Bůh, jehož Desatero je preambulí dané ústavy.

Dnes je svátek Panny Marie, Matky Boží. Můžeme dodat i Matky naší. Jaká čtení se čtou při těchto svátcích?

Včera jsme četli o smlouvě Hospodina s Abrahámem. Abrahám hleděl na noční oblohu a uslyšel Boží hlas. On ho vlastně uviděl. Stal se jeho přítelem. Přátelství, je-li pravé, je pevným poutem vzájemné pomoci a oddanosti do všech důsledků. O tom bylo druhé čtení, v němž apoštol Pavel uvažuje o dramatu obětování Izáka. V Evangeliu jsme slyšeli o radosti starce Simeona, když podržel na loktech malého Ježíška. Mé oči uviděly Spasitele. Uviděli a přijali jsme ho my? Z dnešních textů bych vyzvedl myšlenku z listu Galaťanům: Bůh nám poslal do srdce Ducha svého Syna, Ducha, který volá: „Abba, Otče!“ Už tedy nejsi otrok ale syn a jako syn také dědic skrze Boha. A Evangelium nás letos vrací k návštěvě pastýřů v betlémské stáji. Podstatné je tu poselství o tom, že jsme Boží děti.

Co nám to říká k tomu, o čem uvažujeme na prahu letošního jubilejního roku. Bohužel to, že jsme dost nevychované děti, protože nechráníme rodinný život, nepečujeme o své vlastní děti, uvádíme v posměch matky a především Pannu Marii, která byla hospodyní Svaté rodiny. Ničíme poctivost řemeslné práce, jakou sv. Josef živil Svatou rodinu. Umožňujeme dětem, aby svou rodinu opustily, a dokonce je k tomu vybízíme! Všechny smlouvy, které uzavíráme, jsou pro nás cár papíru. Plnit sliby, to je k smíchu, stát v slově? „No to já myslel jinak, to jsme si nerozuměli...“

Já bych se vůbec nedivil, kdyby nám nás nebeský Otec pořádně nenalískal na zadek. Asi bychom se měli začít chovat jinak. Vrátit se ke slušnosti, postarat se o dodržování ústavy a dát do pořádku justici. Za pár dní jdeme volit toho, kdo nás povede, svého vrcholného představitele. Zamyslete se nad tím, kdo to má být a nemávněte nad volbami rezignovaně rukou s tím, že je to jedno, vždyť jsou všichni stejní. Jděte k volbám, je to nejen právo, ale i občanská povinnost. A zvolte toho, kdo bude hájit rodinu, matky, děti, malovýrobce, zákonnost a tím spravedlnost. Kdo nebude běhat od Merkelové k Putinovi a z Ameriky do Číny, aby se zeptal, co má říkat. Ale naopak má svůj názor a odvahu ho obhajovat. Naštěstí jsou to názory, které jsou nejenom přijatelné, ale jsou to názory velké většiny lidí. Vykročme tedy do nového roku s požehnáním, které jsme slyšeli v knize Mojžíšově.

Vykročme tedy do nového roku s požehnáním, které jsme slyšeli. Kéž nám přinese dobro a pokoj. Amen.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Veřejná sbírka
dne 04.září 2017 byla za přítomnosti pracovníka OÚ Slatina nad Úpou otevřena pokladnička na veřejnou sbírku a ta obsahovala obnos 23.604,- Kč. Děkujeme všem dárcům.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Zásvětná modlitba sv. Jana Pavla II. k Panně Marii

Ó Matko lidu a národů, ty, která znáš všechno lidské utrpení a všechny lidské naděje, ty, která s mateřskou láskou vnímáš všechny boje mezi dobrem a zlem, světlem a tmou, které otřásají současným světem, přijmi naše volání, kterým se silou Ducha Svatého obracíme přímo k tvému srdci: obejmi láskou Matky a Služebnice Páně tento náš lidský svět, který ti svěřujeme a zasvěcujeme, plni starostí o pozemský a věčný úděl lidí a národů. Zvlášť pak ti svěřujeme a zasvěcujeme ten lid a ty národy, které tento projev důvěry a zasvěcení nejvíce potřebují.

Pod tvou ochranu se utíkáme, svatá Matko Boží! Neodmítej naše prosby, když jsme v těžkých zkouškách!

Hle, stojíme před tebou, Matko Kristova, před tvým Neposkvrněným Srdcem, a společně s církví se toužíme připojit k zasvěcení, které z lásky k nám učinil Tvůj Syn svému Otci: ,A pro ně se zasvěcuji’ – řekl – ,aby i oni byli posvěceni v pravdě’ (Jn 17,19). Chceme se připojit k našemu Vykupiteli v tomto zasvěcení pro svět a pro lidi, které má v jeho Božském srdci moc získat odpuštění a dosáhnout smíření.

Moc tohoto zasvěcení přetrvává po všechen čas, zahrnuje všechny lidi a národy, překonává každé zlo, které je duch temnot schopen podnítit v lidském srdci a v dějinách a které skutečně v našem čase roznítil.

Jak hluboce pociťujeme potřebu zasvěcení celého lidstva a celého světa, našeho současného světa: zasvěcení, které uskutečňujeme ve spojení se samotným Kristem! Vždyť na Kristově díle spásy má mít prostřednictvím církve účast celý svět. 

Buď velebena nad všechny tvory ty, Služebnice Páně, která jsi v naprosté poslušnosti následovala Boží volání! Buď pozdravena ty, která jsi nejúžeji spojena s vykupitelským zasvěcením svého Syna!

Matko církve! Dej světlo Božímu lidu na cestách víry, naděje a lásky! Dej světlo zvlášť těm národům, jejichž zasvěcení a odevzdání od nás očekáváš. Pomoz nám, ať v pravdě žijeme Kristovo zasvěcení pro celou lidskou rodinu současného světa.

Matko, svěřujeme Ti svět, všechny lidi a národy i samotné zasvěcení světa, vkládajíce ho do tvého mateřského srdce. 

Ó, Neposkvrněné Srdce! Pomoz nám vítězit nad hrozbou zla, které se tak snadno zakoření v srdcích dnešních lidí a které již svými nezměrnými účinky doléhá na současný život a zdánlivě uzavírá cesty k budoucnosti.

Od hladu a války, vysvoboď nás!

Od atomové války, od nevypočitatelného sebezničení, od jakéhokoliv druhu války, vysvoboď nás!

Od hříchů proti lidskému životu od jeho počátku, vysvoboď nás!

Od nenávisti a od pohrdání důstojností Božích dětí, vysvoboď nás!

Od každého druhu nespravedlnosti ve společenském, národním a mezinárodním životě, vysvoboď nás!

Od lehkovážného přestupování Božích přikázání, vysvoboď nás!

Od pokusů zatemnit v lidských srdcích pravdu o Bohu, vysvoboď nás!

Od ztráty povědomí o dobru a zlu, vysvoboď nás!

Od hříchů proti Duchu Svatému, vysvoboď nás! Vysvoboď nás!

Přijmi, ó Matko Kristova, toto volání plné utrpení všech lidí! Plné utrpení národů!

Pomoz nám mocí Ducha Svatého překonat každý hřích, hřích člověka a ,hřích světa’, hřích v jakémkoliv jeho projevu. 

Ať se v historii světa znovu projeví nekonečná spásná moc Vykoupení, moc milosrdné Lásky! Nechť ona zastaví zlo, změní smýšlení lidí! Ať se v tvém Neposkvrněném Srdci ukáže všem světlo naděje!

Takto 25. března 1984 na Svatopetrském náměstí sv. Jan Pavel II., duchovně sjednocen se všemi předem ,svolanými’ biskupy na celém světě, svěřil Neposkvrněnému Srdci Mariinu lid a národy, aby uposlechl výzvu fatimského proroctví, jehož sté výročí si letos připomínáme.

Převzato z brožury Fatimské poselství, vydaného Kongregací pro nauku víry (s mírnou úpravou).

___________________________________________________________________________________________________________________________

100 let od zjevení Panny Marie ve Fátimě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. května 1917, kdy Portugalsko již bylo ve válce (vstoupilo do ní r. 1916  na straně Anglie a Francie), papež Benedikt XV. vydává mírové poselství válčícím státům, kde naléhavě žádá ukončení bojů. Nikdo z politiků na jeho slova nereagoval, pouze jeden jediný, a sice rakousko-uherský císař bl. Karel Habsburský. Jak to všechno do sebe zapadá! Právě téhož roku se Panna Maria zjevuje. 13. května se na dubu v  Cova da Iria ukázala nějaká krásná paní a děti se ji ptaly, kdo je a co si žádá.

Řekla, že přichází z nebe a že jim řekne své jméno 13. října, pokud budou chodit poctivě každého 13. dne v měsíci tady na toto místo. Děti si nejprve slíbily, že budou mlčet, ale neudržely tajemství. Hyacinta o tom první doma řekla, takže se to rozšířilo. Rodiče šli samozřejmě na faru a místní farář zaujal opatrný postoj, těžko předpokládat, že by mohl zaujmout jiný. Varoval, že může jít i o mámení zlého ducha.

 

Tři tajemství

13. června zjevila Panna Maria tzv. první tajemství, kdy sdělila dětem jejich životní osudy. 13. července jim ohlásila druhé a třetí tajemství. Druhému tajemství předcházela vize pekla.  Panna Maria potom řekla: „Viděli jste peklo, do kterého se dostávají ubohé duše. Aby se zachránily, chce Bůh zavést ve světě pobožnost k mému Neposkvrněnému Srdci. Jestli se udělá, co vám ukážu, budou mnohé duše zachráněny a svět se dočká míru. Válka se blíží ke konci, ale jestli lidé nepřestanou urážet Pána Boha, neuplyne dlouhá doba a začne nová válka, ještě strašnější než tato. To se stane za pontifikátu Pia XI. Když jednou v noci uvidíte neznámé světlo, vězte, že je to Boží znamení, a že se blíží potrestání světa za mnohé zločiny: Válka, hlad, pronásledování církve a Svatého Otce.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

V sobotu 18. března 2017 zemřel kardinál Miroslav Vlk, emeritní arcibiskup pražský.
Modleme se za jeho nesmrtelnou duši!
        "Aby všichni byli jedno".
___________________________________________________________________________________________________________________________
Veřejná sbírka
dne 20.června 2016 byla za přítomnosti pracovníka OÚ Slatina nad Úpou otevřena pokladnička na veřejnou sbírku a ta obsahovala obnos 14.548,- Kč. Děkujeme všem dárcům.
___________________________________________________________________________________________________________________________
Veřejná sbírka
dne 27.července 2015 byla za přítomnosti pracovníka OÚ Slatina nad Úpou otevřena pokladnička na veřejnou sbírku a ta obsahovala obnos 10.071,- Kč. Děkujeme všem dárcům.
___________________________________________________________________________________________________________________________

Veřejná sbírka

dne 09.března 2015 byla za přítomnosti pracovníka OÚ Slatina nad Úpou otevřena pokladnička na veřejnou sbírku a ta obsahovala obnos 20.182,- Kč. Děkujeme všem dárcům.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Světový den boje (a modliteb) proti obchodu s lidmi

Zapal světlo proti obchodu s lidmi. Takové je téma celosvětové připomínky fenoménu moderního otroctví, kterou na neděli 8. února 2015 vůbec poprvé vyhlásily různé instituce katolické církve. Akce byla dnes (3. února 2015) představena ve Vatikánu. Česká biskupská konference vytvořila k události facebookovou kampaň.

Celosvětová připomínka nazvaná také 1. Mezinárodním dnem modlitby a reflexe v boji proti obchodu s lidmi chce upozornit na problematiku této formy moderního otroctví.

Navazuje tak na deklaraci, v níž se v prosinci 2014 patnáctka představitelů světových náboženství včetně papeže Františka zavázala, že se zasadí, aby do roku 2020 vymizel fenomén otroctví. Již o rok dříve papež uvedl, že „obchod s lidmi je zločinem proti lidskosti. Musíme spojit síly, abychom osvobodili oběti a zastavili tento stále agresivnější zločin, který ohrožuje – kromě jednotlivců – také základní hodnoty společnosti, mezinárodní bezpečnost a spravedlnost, stejně jako ekonomii, rodinná pouta a samotné sociální soužití.“ (12. prosince 2013).

Na webové stránce http://a-light-against-human-trafficking.info naleznou zájemci podněty k přemýšlení nebo modlitbě, stejně jako některé živé příběhy. Symbolicky zde také mohou zapálit svíci na znamení toho, že se připomínky účastní. Česká biskupská konference připravila k akci také facebookovou kampaň.

„Hovořit se ženou, která podstoupila násilí, která nemá svobodu, na níž neustále dohlížejí pasáci, znásilněnou, koupenou a prodanou a donucenou k mlčení… a sdílet s ní její pocity, strachy, je něco nepopsatelného. Je to dotýkat se rukama fenoménu obchodu s lidmi,“ uvedla během úterní tiskové konference ve Vatikánu řeholní sestra Valeria Gandiniová, která se na Sicílii věnuje prostitutkám. „Vzpomínám na Lucy, přinucenou osmkrát k potratu. Měla strach, protože viděla krev tekoucí z kohoutku. A komu to mohla říci? Poznala jsem ženy, které zešílely, jako Edith. Ta viděla muže, jak za ní lezli oknem, a křičela o pomoc. Gala zase stále opakovala: Sestro, nikdo nemůže pochopit ten stud a strach, jaký zakouším, když stojím nahá na ulici“.

Jak uvádí Ministerstvo vnitra ČR, podle mezinárodních studií je ročně obchodováno se 700 tisíci až 2 miliony osob, přičemž s 300 až 500 tisíci osobami je každoročně obchodováno v rámci Evropy. Roční zisky jsou odhadovány na 31,6 miliard dolarů, které řadí obchod s lidmi mezi nejvýnosnější formy mezinárodního organizovaného zločinu. Uvedené zisky jsou srovnatelné s příjmy z obchodu s drogami nebo zbraněmi.

Podle poslední Zprávy o stavu obchodování s lidmi v ČR bylo v naší zemi nejvíce obětí evidováno v Praze, dále Libereckém a Královéhradeckém kraji. Nejčastějšími formami zůstávají obchodování s lidmi za účelem sexuálního či pracovního vykořisťování.

Mezinárodní den modlitby a reflexe v boji proti obchodu s lidmi vyhlásila Papežská rada pro pastoraci migrantů, Papežská rada Iustitia et Pax a představitelé řeholníků a řeholnic. Za datum je zvolena památka svaté Josefíny Bakhity, súdánské otrokyně, která se později stala řeholnicí.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Římskokatolická farnost Boušín vyhlásila

Veřejnou sbírku na vnější a vnitřní opravy kostela Navštívení Panny Marie na Boušíně

 

Na sbírku bylo vydáno osvědčení Krajským úřadem Královéhradeckého kraje.
Sbírka započala 1. 7. 2014 a je vyhlášena na dobu neurčitou.
Sbírka zahrnuje:
1.       Shromažďování prostředků na zvláštním bankovním účtu č. 107-7060050247 / 0100
2.       Pokladničku umístěnou v kostele Navštívení Panny Marie na Boušíně
3.       Prodej vstupenek na benefiční koncerty
Všechny prostředky shromážděné způsobem výše uvedeným budou použity výhradně na účel sbírky, tzn. na vnější nebo vnitřní opravy a úpravy kostela na Boušíně, nelze je použít na financování běžného provozu farnosti.
Prostředky je možno shromažďovat i čerpat postupně dle potřeby, jednou ročně bude sbírka vyúčtována a vyúčtování se předloží na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje ke kontrole.
Pokladnička v kostele bude zapečetěna za účasti pracovníka Obecního úřadu ve Slatině nad Úpou, vybírána bude za přítomnosti pracovníka OÚ Slatina nad Úpou. Nashromážděné fin. prostředky z pokladničky budou vloženy na účet sbírky a bude vyhotoven zápis.
Po domluvě je možno vystavit potvrzení na odpočet z daně příjmu.
Kontakt: P. Miloslav Brhel, Červený Kostelec, tel. +420 728 147 722, www.farnostbousin.cz
Zaplať Pán Bůh všem, kteří jakkoliv přispějí na obnovu a opravu našeho kostela na Boušíně.
___________________________________________________________________________________________________________________________

 

TOPlist